ผลการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 10 จำนวน 5 รางวัล

   30 ก.ย. 65   /  13

ผลการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 10 จำนวน 5 รางวัล

ได้แก่

 1. รางวัลที่ 1 ทีม Stopper จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
  อาจารย์ที่ปรึกษา :
  อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์
  อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว
  ดร.วีระวุฒิ แนบเพชร
 2. รางวัลที่ 2 ทีม Amin-o-fish จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
  อาจารย์ที่ปรึกษา :
  ผศ.ดร. รวมพร นิคม
  ดร.นเรศ ฉิมเรศ
  ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์
 3. รางวัลที่ 3 ทีม แองเจลลิคอส จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
  อาจารย์ที่ปรึกษา :
  อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร
 4. รางวัลชมเชย ทีม วิศวะ Gear5 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
  อาจารย์ที่ปรึกษา :
  อาจารย์ ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์
 5. ราวัลชมเชย ทีม Nature Wax ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
  อาจารย์ที่ปรึกษา :
  อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
  ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
  .
  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565
  ณ ห้อง 18510 อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  โดยมีคณะกรรมการร่วมคัดเลือกทีม ดังนี้
  - คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต
  LILUNA CEO FOUNDER
  - ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
  - ดร นิชากรณ์ พันธ์คง
  รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  - ดร.สุนันท์ ขามิ
  นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  - ดร.พลากร บุญใส
  รองผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  .
  ​​​​​​​ฝากติดตามและร่วมให้กำลังใจกับทีมนิสิตนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบเพื่อเเข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU


TIKTOK : ICEI TSU