NIA เปิดรับข้อเสนอโครงการ "โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566 (Social Innovation Village 2023)" 

   30 พ.ย. 65   /  6

 กลับมาอีกครั้งกับ "โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566 (Social Innovation Village 2023)" 
.
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566”
.
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2565 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้
.
ชุมชนสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล 2 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
อำเภอโพนทราย: ตำบลศรีสว่าง
อำเภอปทุมรัตน์: ตำบลขี้เหล็ก ตำบลบัวแดง ตำบลดอกล้ำ ตำบลหนองแคน ตำบลสระบัว ตำบลโนนสง่า ตำบลโพนสูง ตำบลโนนสวรรค์
1) นวัตกรรมการเกษตรและเกษตรอินทรีย์
2) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ
3) นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นถิ่น เช่น จักสาน
4) การบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบการจัดการน้ำอุปโภค เกษตรกรรม
5) นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ
.
 ชุมชนเมืองลุง จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 26 ตำบล 4 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง ได้แก่
อำเภอศรีนครินทร์: ตำบลชุมพล ตำบลบ้านนา ตำบลอ่างทอง ตำบลลำสินธุ์
อำเภอเขาชัยสน: ตำบลเขาชัยสน ตำบลควนขนุน ตำบลจองถนน ตำบลหานโพธิ์ ตำบลโคกม่วง
อำเภอเมือง: ตำบลคูหาสวรรค์ ตำบลเขาเจียก ตำบลท่ามิหรำ ตำบลโคกชะงาย ตำบลนาท่อม ตำบลปรางหมู่ ตำบลท่าแค ตำบลลำปำ ตำบลตำนาน ตำบลควนมะพร้าว ตำบลร่มเมือง ตำบลชัยบุรี ตำบลนาโหนด ตำบลพญาขัน
อำเภอควนขนุน: ตำบลควนขนุน ตำบลโตนดด้วน ตำบลพนางตุง
1) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
2) นวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าชุมชน
3) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูปสมุนไพร
4) เกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น ผักเหลียงใบใหญ่ สาคูต้น หัวแส้
.
คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนนวัตกรรมเพื่อสังคม
1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
2. อาจารย์และนักวิจัย
3. ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้
.
 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ https://social.nia.or.th/service/support/
.
#NIA #Innovation #Socialinnovation #socialinnovationvillage #นวัตกรรมเพื่อสังคม #หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม