ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

   20 ธ.ค. 65   /  7

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

-------------------------------------
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU
Facebook.com : ICEI TSU
Website : https://icei.tsu.ac.th/
Youtube : ICEI TSU
TIKTOK : @iceitsu