ICEITSU ขอแสดงความยินดี

   21 ธ.ค. 65   /  6
 

ICEITSU

ขอแสดงความยินดี

-------------------------------

อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส

ดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร รังสฤษฏ์ อินทรโม

ดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

.

ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

.

ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565