การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 (ผ่านระบบออนไลน์) 

   5 ม.ค. 66   /  12

การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 (ผ่านระบบออนไลน์) 

.

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 พิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบาย โดย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบรรยาย เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานโมเดลเส้นทางเดียว (One Route Cooperative Model) เพื่อใช้ประโยชน์งานด้าน ววน.สู่การพัฒนาจังหวัด"

.

โดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.

ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อ "การบริหารจัดการสำนักงานเพื่อการนำ ววน. ไปพัฒนาพื้นที่"

-------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu