แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (P7) ประจำปีงบประมาณ 2565

   16 ม.ค. 66   /  9

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566..

* กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม และที่ปรึกษาโครงการคือ

.

" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ" 

.

ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการในชุมชน ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองและผลไม้อื่น

ผู้ประกอบการคือ นางสุภัสสรา เอมเอก

.

ซึ่งอยู่ภายใต้แพลตฟอร์ม Local Startups โดยเป็นแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (P7) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สถานประกอบการ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง

-------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : www2.pt.tsu.ac.th/icei/

Youtube : www.youtube.com/@iceitsu1792

TIKTOK : www.tiktok.com/@iceitsu