ขอแสดงความยินดี #ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

   17 ม.ค. 66   /  14

ขอแสดงความยินดี #ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ในวันที่ 11 และ 16 มกราคม 2566 กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกใบสมัครของกลุ่มชุมชน

เพื่อเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 โดยมีกลุ่มที่เข้าร่วม ทั้งหมด 9 ทีม

คณะกรรมการได้คัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้าร่วม จำนวน 5 ทีม ได้แก่

 

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินธุ์แพรทอง

โดยนิสิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ที่ปรึกษาโดย อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์

อาจารย์ เสรี บุญรัตน์

อาจารย์ อรอนงค์ อำภา

 

2.กลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด

โดยนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ที่ปรึกษาโดยอาจารย์ ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม

 

3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเขียว

โดยนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ที่ปรึกษาโดย อาจารย์ ดร. ปิยภรณ์ ภาษิตกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี

อาจารย์ ดร. อาภรณ์ ส่งแสง

 

4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงชุมชนหน้าสตน

โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ที่ปรึกษาโดยอาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐและคณะ

 

5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว

โดยนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ/คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ที่ปรึกษาโดยอาจารย์ดร.พรวิชัย เต็มบุตรและคณะ

--------------------------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : www2.pt.tsu.ac.th/icei/

Youtube : www.youtube.com/@iceitsu1792

TIKTOK : www.tiktok.com/@iceitsu-