กิจกรรมติดตามความก้าวหน้า ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) 

   23 ม.ค. 66   /  5

 กิจกรรมติดตามความก้าวหน้า ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) 

โดย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566

 โดย มีทีมจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

1. นางสาวสาวิตรี กระจ่างศิวาลัย ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ

2. นางสาววิภาวัณย์ อึ้งมณีภรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

3. นางสาวอังคณา ทองยอด ตำแหน่ง พนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโส

4. นางสาวศุทธหทัย โภชนากรณ์ ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส

5. นางสาวนรีกานต์ จันทรภูมิ ตำแหน่ง พนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการ

>> กิจกรรมประกอบไปด้วย

- การบรรยายหัวข้อพิเศษจากกองทุนฯ

- การแชร์ประสบการณ์จากผู้ได้รับทุนโครงการระดับ POC ประจำปีงบประมาณ 2564

- การนำเสนอผลการดำเนินโครงการระดับ Ideation ประจำปีงบประมาณ 2564

- การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ณ สถานประกอบการ

>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ได้ที่

คุณกัล สุกัลยา สังข์ทอง 0872751098

คุณอิ่ม ณพิชญา เชิญพันธกุล 0920269944

--------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติม

https://drive.google.com/.../1O233ECyCCDDwKphTFoEqj7ZtCed...