กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

   25 ม.ค. 66   /  5

กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องแกงแบบมีมาตรฐาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงชุมชนหน้าสตน ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

Area-based Innovation for Community (P7) ณ สถานประกอบการ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

--------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu