สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.65 ถึงวันที่ 8 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 
     

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

- เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อํานวยการสํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ นางสาวสุกัลยา สังข์ทอง และ นางสาวสุดาพร พรายจรูญ จากกลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ

- ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการติดอาวุธ Incubatorโครงการยกระดับขีดความสามารถหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ประจําปี พ.ศ. 2564 วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565ณ ห้อง Executive 1-2 ชั้น B โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม

- ฟังบรรยายในหัวข้อ New world of business

โดย อาจารย์ สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม (กรรมการบริหาร บริษัท RGB72 จํากัด)

- ฟังบรรยายในหัวข้อ Investor Minds โดย คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จํากัด)

Train the Trainer Workshop

Financial Analytics for Incubator And Entrepreneurial Assessment

การวิเคราะห์ stage ของผู้ประกอบการ โดย อาจารย์สายัณห์ ไวรางกูร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีเอ็มคอนซัลติ้ง จํากัด)

เยี่ยมชม INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ฟังบรรยายในหัวข้อ “โอกาสของธุรกิจบนเส้นทางตลาดทุน”

โดย คุณกานต์ณัฐชา คณีกุล Assistant Vice President-LiVE

และคุณสุนัดดา สุจริต Assistant Vice President-LiVE

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับทีมบ่มเพาะธุรกิจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเคลื่อข่าย เพื่อจะนำไปต่อยอดให้กับผู้ประกอบในการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น