สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.65 ถึงวันที่ 8 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จัดกิจกรรม R2M Road Show ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (R2M) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
     

R2M Road Show

ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์

Research to Market (R2M) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

จัดกิจกรรม R2M Road Show ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (R2M) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.

วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมหาหงส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

LIVE ผ่านเพจ : ICEITSU // We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพื่อสร้างความรับรู้ ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ

.

โดยมี อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส รองผู้อํานวยการ สํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

.

กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

.

อีกทั้งมีการ Special Talk “การขับเคลื่อนหมุดหมายแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม เพื่อสังคม และการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา

ผู้อํานวยการสํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

มีการแชร์ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดํา

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ ทีม Pro worm feed นิสิตสาขา วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์

.

และ Mini Train the Trainer สร้างแรงบันดาลใจการสร้างนิสิตสู่การเป็น ผู้ประกอบการ

โดยคุณตรีชิต เมธารัตนโชติ

ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Veget deli

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวลติญา สว่างอารมย์

เบอร์ติดต่อ 081-6797850

.

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu