สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.65 ถึงวันที่ 14 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมติดตามการดำเนินงานและนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อรายงานปิดโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
     

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานและนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อรายงานปิดโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

.

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องบัวหลวง อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.

มีการกล่าวรายงาน ภาพรวมและสรุปผลของผู้ประกอบการดำเนินโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

-โดย ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา

ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.

คณะกรรมการโดย

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา

ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

-อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส

รองผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

-อาจารย์ ดร.นเรศ ฉิมเรศ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

-อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

-นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

-นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน

ตำแหน่งนักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

-นางสาวอธิชา ชูสุทธิ์

ตำแหน่งนักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

.....โดยกิจกรรมมีการนำเสนอ ผลงานนวัตกรรมภายใต้หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565

.

-อีกทั้งมีการสรุปประเด็นผลงานนวัตกรรมภายใต้หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565

.

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu