วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการบ่มเพาะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัย ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
สู่สังคมผู้ประกอบการเพื่อรับใช้สังคม

 

วัตถุประสงค์

 • เป็นหน่วยงานประสานและขับเคลื่อนการนำวิชาการเพื่อสังคมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากร
  และบัณฑิตเพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise)
 •  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (Research Utilization) สู่เชิงพาณิชย์และมุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการ
  ให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ
 •     เป็นหน่วยงานประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
  ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับชุมชนในเขตพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในรูปแบบคลินิกเทคโนโลยี
 •      เพื่อเป็นหน่วยงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
  การพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  และการให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน

 

พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)

กรอบในการดำเนินงานในการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ดังนี้
 • ประสานและขับเคลื่อนการนำวิชาการเพื่อสังคม ผ่านกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรและบัณฑิตในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  เพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 • สนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (Research Utilization) ของมหาวิทยาลัยทักษิณสู่เชิงพาณิชย์
  และสร้างสังคมผู้ประกอบการให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ
 • เพื่อให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับชุมชนในพื้นที่ตั้งของ
  มหาวิทยาลัยในรูปแบบคลินิกเทคโนโลยี โดยประสานงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • เพื่อให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดทำฐานข้อมูล
  โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถ
  ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนโดยประสานเป็นเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และระดับประเทศ