สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ระเบียบสำนัก
ประกาศ
คำสั่ง
งานด้านสารบรรณ / ธุรการ
งานด้านการเงิน
 
ระเบียบสำนัก กลับหน้าหลัก

     
          • ระเบียบบริหารสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
            ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน พ.ศ.2563


          • ระเบียบบริหารสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
            ว่าด้วย การบริหารงานของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน พ.ศ.2559