สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ระเบียบสำนัก
ประกาศ
คำสั่ง
งานด้านสารบรรณ / ธุรการ
งานด้านการเงิน
 
ประกาศ กลับหน้าหลัก

     
        • ประกาศคณะกรรการอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
          เรื่อง การบริหารจัดการทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2564

        • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
          เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ/กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี พ.ศ.2564

        • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
          เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน กิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup พ.ศ.2562
 

        • ประกาศอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่่อวิสาหกิจในชุมชน
          เรื่อง คณะกรรมการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ.2562

        • ประกาศจัดตั้งสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่่อวิสาหกิจในชุมชน พ.ศ.2559 

        • ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551

        • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุม
          ค่าตอบแทน และสิทธิ์ประโยชน์  พ.ศ.2559

       
• ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่่อวิสาหกิจในชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
          งบประมาณกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ/กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี พ.ศ.2561 (ยกเลิก)