สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ระเบียบสำนัก
ประกาศ
คำสั่ง
งานด้านสารบรรณ / ธุรการ
งานด้านการเงิน
 
คำสั่ง กลับหน้าหลัก

       
          • คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 0243/2563 เรื่อง แต่งตัั้งผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน พ.ศ.2563

          • คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 0244/2563 เรื่อง แต่งตัั้งรองผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
            พ.ศ.2563


          • คำสั่งแต่งแต่งคณะกรรมการอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่่อวิสาหกิจในขุมชน พ.ศ.2562
         
          • คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1645/2561   เรื่อง มอบภาระหน้าที่่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการ
            เพื่อวิสาหกิจในชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พ.ศ.2561