สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงานลักษณะพิเศษ
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
ผู้บริหาร / บุคลากร
หน่วยงานภายในสำนัก
วีดีทัศน์แนะนำสำนักบ่มเพาะฯ
วีดิโออุทยานวิทยาศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ กลับหน้าหลัก


 วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการบ่มเพาะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัย ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
สู่สังคมผู้ประกอบการเพื่อรับใช้สังคม
 
 
วัตถุประสงค์

             1.  เป็นหน่วยงานประสานและขับเคลื่อนการนำวิชาการเพื่อสังคมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยผ่าน                           กระบวนการบ่มเพาะ และพัฒนาบุคลากร และบัณฑิต เพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม   (Social Enterprise)
            2.  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (Research Utilization) สู่เชิงพาณิชย์ และมุ่งสร้าง               สังคมผู้ประกอบการให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ
            3. เป็นหน่วยงานประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์                         ความรู้สู่ชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับชุมชนในเขตพื้นที่ตั้งของ                         มหาวิทยาลัยในรูปแบบคลินิกเทคโนโลยี 
       4.  เพื่อเป็นหน่วยงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยให้บริการด้าน                       การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน

พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)
 
         กรอบในการดำเนินงานในการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ดังนี้

         1.  ประสานและขับเคลื่อนการนำวิชาการเพื่อสังคม ผ่านกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรและ                       บัณฑิต ในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
         2.  สนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (Research Utilization) ของมหาวิทยาลัยทักษิณสู่เชิงพาณิชย์และสร้างสังคมผู้ประกอบการให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปผ่านกระบวนการ
บ่มเพาะธุรกิจ
     3.  เพื่อให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับชุมชนในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในรูปแบบคลินิกเทคโนโลยี โดยประสานงานกับ
         กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     4.  เพื่อให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนโดยประสานเป็นเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และระดับประเทศ