สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตฯ
P1 : แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
P2 : แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
P3 : แผนงานการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม
P4 : แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
P5 : แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ
P6 : แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วทน.
P7 : แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 
P1 : แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กลับหน้าหลัก

แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 รายละเอียดโครงการ

    มหาวิทยาลัยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคดำเนินการใน 3 ภูมิภาคหลัก ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปจนถึงด้านสังคมที่พร้อมจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมภายใต้ความพร้อมของสถาบันการศึกษา ทั้งบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ โรงงานต้นแบบ และห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาที่หลากหลาย มีความพร้อมในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกให้สามารถเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อันจะนำไปสู่การผลักดันรายได้ต่อหัวของประชาชนในภาคการผลิตและบริการให้เพิ่มขึ้นผ่านการขับเคลื่อนของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาค

โดยในแผนงานนี้จะพัฒนาระบบนิเวศด้านนวัตกรรม ให้เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงสร้างระบบนิเวศการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมให้กับนักศึกษาและผู้ที่จบการศึกษาไม่เกิน 10 ปี การพัฒนากำลังคนและยกระดับคุณภาพชีวิตตามแผนงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งถือเป็นฐานแห่งการผสานพลังของบุคลากร  ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรมของประเทศไทย

►  กลุ่มเป้าหมาย

        นักศึกษาและผู้ที่จบการศึกษาไม่เกิน 10 ปี

►  ภาพกิจกรรม
                  
       
► ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ประสานงานโครงการ    นางสาวสุกัลยา สังข์ทอง

ตำแหน่ง                        ผู้จัดการกลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ

โทรศัพท์มือถือ           087-2751098      โทรสาร 074693971

 อีเมล์ sukanya.envi@gmail.com

 

ผู้ประสานงานโครงการ    นางณิศรา เหมรัตน์

ตำแหน่ง                        นักพัฒนาธุรกิจ

โทรศัพท์มือถือ          090-2285050 โทรสาร 074693971

  อีเมล์ taptimlukwa24@gmail.com