สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตฯ
P1 : แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
P2 : แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
P3 : แผนงานการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม
P4 : แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
P5 : แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ
P6 : แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วทน.
P7 : แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 
P2 : แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม กลับหน้าหลัก

แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
ของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up)

 รายละเอียดโครงการ

    อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภูมิภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ทั้ง 14 แห่ง ได้ร่วมมือกันดำเนินงานมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และในช่วงที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในหลาย ๆ ด้าน อันเป็นการยกระดับและเปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบการในภูมิภาคให้มีการริเริ่ม ประยุกต์นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในทางกลับกัน ก็เกิดการนำผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไปต่อยอดสู่ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น อาจารย์และนักวิจัยมีการร่วมทำงานกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนรูปแบบงานวิจัยจากระดับฐานราก (Fundamental Research) ไปสู่ระดับประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้งานจริงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคสามารถสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ได้มากกว่า 400 ราย ให้บริการผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีกว่า 700 ราย เกิดการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนไปกว่า 50 โครงการ มีการใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยอีกกว่า 3,000 ครั้ง และจากการศึกษาผลกระทบของโครงการโดยสถาบัน Research Triangle Institute (RTI) ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงให้กับพื้นที่ไปกว่า 3,000 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานกว่า2,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลกระทบเศรษฐกิจทางอ้อมมูลค่าประมาณ 7,500 ล้านบาท และการสร้างงานทางอ้อมอีกประมาณ 6,000 ตำแหน่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนั้นถือเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการสนับสนุนและขยายการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เข้มแข็งและใช้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นฐานในการกระจายไปยังพื้นที่ภูมิภาคให้ครอบคลุมมากขึ้น  ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ทำให้ต้องมีการพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บุคลากรที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมก็ขาดทักษะ และฝีมือการทำงานที่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมควรร่วมมือกันในการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีให้กับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

►  วัตถุประสงค์

     1. เพื่อสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

2. เพื่อสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค ให้ตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
►  เป้าหมาย
 1.  เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตในภูมิภาคให้กับบุคลากรภาคเอกชน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
2. เพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อทักษะแห่งอนาคตให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
3. เพื่อสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค       

 
แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
(Brain Power Skill Up)
ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ ชื่อหลักสูตร หัวหน้าโครงการ จำนวนเงิน
(บาท)
ประเมินผลตอบแทนทางสังคม
ต่อหน่วยการลงทุน
1 การพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ดร.วีระยุทธ แนบเพชร                            625,000 1.08
2 การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำจดจำรูปแบบ (Memory foam) เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลในอนาคต ดร.วีระยุทธ แนบเพชร                            625,000 1.07
3 ประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางโลชั่นบำรุงผิวจากสารสกัดสมุนไพร ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ                            625,000 1.00
4 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะเชี่ยวชาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ครบวงจร ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ                            625,000 1.03
รวมงบประมาณ      2,500,000

► ภาพกิจกรรม
1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมทางการแพทย์
      

2. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำจดจำรูปแบบ (Memory foam) เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลในอนาคต
 
   

3.หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางโลชั่นบำรุงผิวจากสารสกัดสมุนไพร
     

4.หลักสูตร
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะเชี่ยวชาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ครบวงจร
           
 
► ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ประสานงานโครงการ    นางปิยนุช  ไชยสง   ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

โทรศัพท์มือถือ               082-8112930 

 อีเมล์ piyapong.1622@gmail.com