สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตฯ
P1 : แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
P2 : แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
P3 : แผนงานการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม
P4 : แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
P5 : แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ
P6 : แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วทน.
P7 : แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 
P3 : แผนงานการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม กลับหน้าหลัก

แผนงานการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม

 (Certified Innovation Manager, CIM)

 รายละเอียดโครงการ

    จากนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ได้ให้ความสำคัญด้านกำลังคนว่าถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การพัฒนากำลังคนจำเป็นต้องเริ่มพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและรองรับกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆได้ จึงเป็นที่มาของแผนงานการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager, CIM)

ดังนั้น การจัดทำหลักสูตรมาตรฐานกลางจึงมีความจำเป็นในการช่วยอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ที่สนใจในการสร้างธุรกิจฐาน วทน. และเพื่อสร้างนักจัดการนวัตกรรมให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ การจัดหลักสูตรดังกล่าวยังมุ่งหวังที่จะให้เกิดแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการจากแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ โดยผลลัพธ์ของโครงการมุ่งหวังให้เกิดผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager, CIM) ที่สามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชน นักวิจัย หรือนักศึกษา สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมโดยใช้หลักการของ วทน.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจและพัฒนาไปสู่การผลิตในระดับเชิงพาณิชย์ สร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้

►  วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้จัดการนวัตกรรมที่สามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการช่วยพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในการสร้างธุรกิจฐาน วทน. ในภูมิภาค

2.เพื่อสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานผู้ให้บริการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกิดความร่วมมือกันในการยกระดับความสามารถของธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่

►  ผลสัมฤทธิ์


ผู้จัดการนวัตกรรมที่
ได้รับการ Certified                 

       
►  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.ผู้บริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษา
2.ตัวแทนจากภาครัฐ(สายงานระดับต้น สูง ชพ.ชช. อาวุโส
3.ตัวแทนจากภาคเอกชนผู้ประกอบการ

 
► ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ประสานงานโครงการ    นางสาวเชาวลักษณ์ สมาคม

ตำแหน่ง                        ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ               084-1942133   อีเมล์ samakom2008@gmail.com