สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตฯ
P1 : แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
P2 : แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
P3 : แผนงานการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม
P4 : แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
P5 : แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ
P6 : แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วทน.
P7 : แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 
P4 : แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม กลับหน้าหลัก

แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม

Technology to Industry Convergence

 รายละเอียดโครงการ

    การพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัยถือเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการในระดับต่างๆ การนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสม จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ ภาคเอกชนสามารถคิดค้นงานวิจัยเพื่อต่อยอดได้เอง หรือร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพร้อมของบุคลากรและความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา
    มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่หลากหลาย ซึ่งหลายผลงานยังไม่ได้รับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกับไป เช่น งานวิจัยยังไม่ได้รับการขยายผลถึงระดับการผลิต  ขาดความพร้อมทางบุคลากร ขาดองค์ความรู้ในการต่อยอดทางธุรกิจ ขาดความร่วมมือทางธุรกิจจากภาคเอกชน เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวถือเป็นการเสียโอกาสของประเทศ ภาคเศรษฐกิจและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ในการที่จะได้ใช้ประโยชน์จากกงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
   แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม  เป็นแผนงานที่พร้อมจะสนับสนุนการใช้ประโยชน์งานวิจัย เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ ที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนหรือออกสู่เชิงพาณิชย์มาก่อน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนางานวิจัยสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง การพิสูจน์เทคโนโลยี การวางแผนและวิเคราะห์แนวทางในการต่อยอดทางธุรกิจ  รวมถึงการมองหาภาคเอกชนที่จะมาใช้ประโยชน์งานวิจัยในอนาคต ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับภาคเอกชนที่จะมีงานวิจัยและเทคโนโลยีให้เลือกและสามารถนำไปต่อยอดได้มากขึ้น และเกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ภาครัฐได้ลงทุนไปแล้ว

►  วัตถุประสงค์

     1. ต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีใหม่สู่เชิงพาณิชย์ 

2. วิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์งานวิจัย เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ 

3.หาคู่ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เทคโนโลยี ในเชิงธุรกิจ 

เป้าหมาย
1. เพิ่มจำนวนการใช้ประโยชน์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม       
 
► ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ประสานงานโครงการ    นางสาวเชาวลักษณ์ สมาคม

ตำแหน่ง                        ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ               084-1942133   อีเมล์ samakom2008@gmail.com