สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตฯ
P1 : แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
P2 : แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
P3 : แผนงานการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม
P4 : แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
P5 : แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ
P6 : แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วทน.
P7 : แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 
P5 : แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ กลับหน้าหลัก

  

แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ
(Industrial Research and Development Capability Building Platform)

 รายละเอียดโครงการ

    แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capacity Building - IRD Cap Building) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพ ชีวิตและเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เป็นแผนงานที่ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มาใช้ยกระดับการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความสามารถในการจัดตั้งหรือพัฒนาปรับปรุงหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Unit) ในสถานประกอบการ ตลอดจนพัฒนาให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถนำภูมิปัญญามาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ อันเป็นการกระตุ้นการลงทุนด้วยการวิจัยและพัฒนาในอนาคตต่อไป

►  กิจกรรมที่ดำเนินงานในแผนงานมีดังต่อไปนี้

     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์แผนงาน

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แผนงาน โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายที่ผ่านการดำเนินโครงการร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม “Train the Trainer”

เป็นกิจกรรมให้ผู้ที่ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของแผนงาน โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมกิจกรรม “Train the Trainer” จะต้องมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแผนงาน

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมแผนงานนั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของแผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

 กิจกรรมที่ 4“Coaching” ผู้ประกอบการ

จัดทำ R&D Blueprint ของผู้ประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น business plan หรือ R&D roadmap ของผู้ประกอบการในการจัดตั้ง และ/หรือพัฒนา R&D unit ของสถานประกอบการ เพื่อการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ซึ่ง R&D unit ของสถานประกอบการ อาจครอบคลุมทั้ง In-house R&D Unit และ/หรือ หน่วยวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการ ที่ประกอบด้วย แผน R&D/ นักวิจัย ทีมวิจัย และ/หรือผู้รับชอบงานด้าน R&D/ การว่าจ้างทำ R&D/ การซื้อขายงานวิจัย เป็นต้น  โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องผ่านการกิจกรรมการฝึกอบรม “Train the Trainer” ของส่วนกลาง  

กิจกรรมที่ 5 “การกระตุ้นการลงทุนด้าน R&D” 

ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินศักยภาพและความพร้อมภายหลังการ coaching โดยผู้เชี่ยวชาญ และสามารถจัดทำ R&D Blueprint ได้แล้วเสร็จ จะได้รับ R&D incentive เพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นจำนวน 50% ของงบประมาณโครงการ และยอดเงินรวมไม่เกิน 400,000 บาท (ไม่นับรวมค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และการเดินทางไปต่างประเทศ) โดยโครงการที่จะได้รับ R&D Incentive จะต้องมีการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ใน R&D Blueprint เช่น การออกแบบหน่วยวิจัย (R&D Unit) ของสถานประกอบการ การพัฒนาปรับปรุง (renovate) หน่วยวิจัยของสถานประกอบการ การจ้างทำงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของนักวิจัยหรือบุคลากรด้าน R&D
ของสถานประกอบการ การลงทุนเพื่อทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรของรัฐ ชุมชน และภาคเอกชน เป็นต้น
 

►  สถานประกอบการที่เข้าร่วมแผนงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย
 
1. 
บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด                  

2. บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จำกัด3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เค โพลิเมอร์โปรดักซ์       
► ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ประสานงานโครงการ    นายอานนท์ เทพทอง

ตำแหน่ง                        เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเทคโนโลยี

โทรศัพท์มือถือ              084-1419828 

อีเมล์ katatep7890@gmail.com