สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตฯ
P1 : แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
P2 : แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
P3 : แผนงานการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม
P4 : แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
P5 : แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ
P6 : แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วทน.
P7 : แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 
P6 : แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วทน. กลับหน้าหลัก

แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนา
ของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.

 รายละเอียดโครงการ

   รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนมากให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและมีความคาดหวังว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนไปแล้วนั้น จะสามารถช่วยยกระดับการวิจัย และสามารถช่วยภาคเอกชน/ผู้ประกอบการได้อีกด้วย สป.อว. ได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 ภูมิภาคหลัก ทั้งภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปจนถึงด้านสังคมที่พร้อมจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมภายใต้ความพร้อมของสถาบันการศึกษา ทั้ง บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ โรงงานต้นแบบ และห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาที่ หลากหลาย มีความพร้อมในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกให้สามารถเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อันจะนำไปสู่การผลักดันรายได้ต่อหัวของประชาชนในภาคการผลิตและบริการ ให้เพิ่มขึ้นผ่านการขับเคลื่อนของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาค ดังนั้น การเปิดโอกาสให้เข้าถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยี นำนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ลดการกระจุกตัวการพัฒนา โดยกลไก อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จะสามารถเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkage) ส่งเสริมการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยและองค์ความรู้ใน มหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชนในปลายน้ำเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยขยายกำลังการให้บริการจาก 14 มหาวิทยาลัยเป็น 40 มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนสังคมฐานนวัตกรรม โดยการดำเนินงานตามแผนงานใหม่ข้างต้นได้ออกแบบให้มีความ สอดคล้องกับภารกิจหลักของกระทรวงการอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างลงตัว และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ ภาครัฐ รวมถึงช่วยประสานพลังความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานระดับผู้ให้ทุน ผู้สนับสนุนนโยบาย เพื่อให้เกิด การพัฒนาเชิงพื้นที่อันจะนำไปสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

►  วัตถุประสงค์

      1. เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม ผ่านการใช้ประโยชน์ของ ทรัพยากรในสถาบันการศึกษา

3. เพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของภาคเอกชน/ผู้ประกอบการในท้องถิ่นจากภูมิปัญญาผสมผสานกับ เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่

4. เพื่อสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

►  งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน ปี 2563

แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน
ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ Track งบสนุบสนุนรอบที่1   1,100,000  บาท ของบสนับสนุน
1 1   โรงอัดก้อนยาง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด                                                102,000
 2  1   ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด                                                101,750
 3  1   บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                                                  32,200
4 1   บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด                                                  36,000
5 1   บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด                                                  70,000
6 1   บริษัท ไซเก้นไฮมาค จำกัด                                                  73,000
7 1   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด                                                102,000
8 1   หจก. กระบี่ลาแทกซ์                                                100,000
9 1   บริษัท เคมเมิร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด                                                100,000
10 1   บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด                                                100,000
11  2   บริษัท แอดวานซ์ เทคโนเคม จำกัด                                                328,550
12  2
  บริษัท 9 จันทร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 65%) 
                                              100,920
 13  2   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด                                                128,000
14  2   บริษัท แอดวานซ์ เทคโนเคม จำกัด                                                252,500


รวม 1,100,000
                  
       
► ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ประสานงานโครงการ    นางสาวธมลวรรณ จูมิ    

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

โทรศัพท์มือถือ               083-3989072      
E mail thamonwan74jumi@gmail.com 

 

ผู้ประสานงานโครงการ    นายฐาณพัฒน์ คงพัฒน์  ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ

โทรศัพท์มือถือ              065-0340696  E mail niykab@gmail.com