สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL)
แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-Reseach)
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
 
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL) กลับหน้าหลัก

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL)

          สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินกิจกรรมสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL) ประกอบด้วย แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ( Co-Research ) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)  เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมทั้งประสานงานและเชื่อมโยงการให้บริการด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแบบครบวงจรแก่ภาคเอกชน  ผลักดันให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ มุ่งสู่การยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของภาคเอกชนอย่างยั่งยืน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและอนุกรรมการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง กัญชง-กัญชา ภูมิปัญญาภาคใต้  (ศวก.)