สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL)
แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-Reseach)
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
 
แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-Reseach) กลับหน้าหลัก

แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ( Co-Research )

► คุณสมบัติผู้ขอรับบริการ
⇔ จดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51% ไม่จำกัดทุนจดทะเบียน

► งบประมาณสนับสนุน
⇔  สูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด
⇔ ไม่กำหนดเพดานเงินสูงสุดในการสนับสนุนซึ่งได้ทุกหมวดค่าใช้จ่าย ยกเว้นครุภัณฑ์

► ลักษณะของโครงการ
⇔ เป็นการนำงานวิจัย/องค์ความรู้/ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย มาช่วยแก้ปัญหาที่มี IMPACT สูง

จุดเด่น
⇔ ไม่จำกัดงบประมาณสูงสุดที่สามารถสนับสนุนได้
⇔ ลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
⇔ เป็นการพิสูจน์เทคโนโลยีหรืองานวิจัย เพื่อการนำไปใช้จริงในอุตสาหกรรม
⇔ เอกชนสามารถลงทุนนอกเหนือจากเงินสดได้ คือ ในลักษณะเป็น In Kind เช่น ค่าวัตถุดิบค่าแรงงาน เป็นต้น
⇔ ช่วยผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์