สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL)
แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-Reseach)
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) กลับหน้าหลัก

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

► คุณสมบัติผู้ขอรับบริการ
⇔ จดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51% ไม่จำกัดทุนจดทะเบียน

► งบประมาณสนับสนุน
⇔  ทุนสนับสนุน 50% ไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการได้แก่ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และอื่นๆ (ยกเว้น ค่าครุภัณฑ์ เครื่องจักร)
⇔ เอกชน 50% (In-cash หรือ In-kind)


► ลักษณะของโครงการ
 เป็นการนำงานวิจัย/องค์ความรู้/ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย มาช่วยแก้ปัญหาที่มี IMPACT สูง

จุดเด่น
⇔  เอกชนสามารถลงทุนนอกเหนือจากเงินสดได้ คือ ในลักษณะเป็น In Kind เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน เป็นต้น
⇔ มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นอยู่กับการตกลง