มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 และแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (P7) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมสร้างหมุดหมายสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่แตกต่าง
กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความสามารถทักษะการโค้ชให้กับบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภูมิภาค
กิจกรรม CIM รุ่นที่ 3
กิจกรรม Fellow พบผู้ประกอบการ
ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 และแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (P7) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่13
Train the Trainer : เสริม สร้างความพร้อมแก่นักวิจัยการลงให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ เพื่อกระตุ้นการสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนา (RD Unit)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
กิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจ STI Business Incubation
กิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเบื้องต้น เพื่อรับการสนับสนุนเงินยืมในการจัดตั้งต้นทำธุรกิจ สูงสุด 200,000 บาทต่อทีม
สำนักติดตามและการประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กำหนดจัดกิจกรรมเวทีสนทนา (Dialogue) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เล็งเห็นสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ณ สำนักงานบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
กิจกรรมเชื่อมโยงนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม กับภาคเอกชนชั้นนำกว่า 10 บริษัท : เพื่อเป็นสมาชิกใหม่ของ ICEI TSU (ICEI TSU Newcomers) ในการสร้างความร่วมมือเพิ่มศักยภาพด้าน เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านสำนักความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม OIL : Office of Industry Liaison
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ( Train the trainer) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 ภาคใต้
ขอแสดงความยินดีนักวิจัยและผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้การดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (SID) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 12 ราย
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สถาบันวิจัย สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร
ลงพื้นที่เพื่อรับฟังโจทย์ปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นจริงของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้รวบรวมส่งเสริมแปรรูปหญ้าเนเปียร์บ้านสมหวัง จ.พัทลุง
กิจกรรมTSU Startup 2022 ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2022 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
ต้นกล้านักวิจัย ที่สนับสนุนโครงการวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอด และการสร้างแรงใจในการทำวิจัยยิ่งขึ้น สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรสนับสนุนการทำโครงงานนิสิต รับ ทุนสนับสนุน 4,000 บาท


หน้าที่ :