มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การขับเคลื่อนงานด้าน อววน. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด ได้รับรางวัล INCUBATEE AWARDS FOR POTENTIAL TECHNOLOGY TRANSFER - Thai -BISPA Awards 2022 // สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ
กิจกรรมติดตามการดำเนินงานและนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อรายงานปิดโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จัดกิจกรรม R2M Road Show ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (R2M) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนและโครงการบริการให้คำปรึกษา
เปิดพื้นที่สนับสนุนการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จัดอบรม Street Food Business ขายดี มีกำไรคุณเลือกอะไร ? กับ Street Food Business
ศึกษาดูงานนวัตกรรมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติในเชิงพื้นที่ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาคของสำนักงานฯ (ภาคใต้)
เจ้าหน้าที่สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วม กิจกรรม TRAIN THE TRAINER ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม ภายใต้โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10
ทีมวัยรุ่นสมุนไพร ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League 2022 'Demo Day’
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หารือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี “กรรมวิธีการผลิตกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้
ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง
กิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเบื้องต้น เพื่อรับการสนับสนุนเงินยืมในการจัดตั้งต้นทำธุรกิจ สูงสุด 200,000 บาทต่อทีม ภายใต้กิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup
สร้างความร่วมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม ด้วยธุรกิจรังนก
กิจกรรม site visit ผู้ประกอบการ แผนงาน STI Business Incubation บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรมลงพื้นที่ Site Visit ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ภายใต้โครงการการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)
กิจกรรมการ “ขายของทั่วไทยให้ปัง ด้วยออนไลน์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการ EEC


หน้าที่ :